KAUKOKIIDON Asiakasohje kuljetusvahinkotapauksessa

6.10.2017 | Toimintaohje 

Maantiekuljetuksissa noudatetaan Tiekuljetussopimuslakia (23.3.1979/345), joka on myös pakottavaa oikeutta.

Lähettäjän velvollisuus ja vastuu

Lähettäjä on vastuussa rahtikirjan oikeista tiedoista (11§), pakkauksen tulee kestää normaalin käsittelyn, kuljettamisen ja sidonnan aiheuttamat rasitukset (14§) ja lähettäjän tulee ilmoittaa kuljettajalle lähetettävän tavaran vaarallisesta luonteesta (15§). Lisäksi muut laissa määritellyt vastuut.

Kuljettajan velvollisuus ja vastuu

Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana (27§). Tätä vastuuta on rajoitettu koskien lähettäjän/vastaanottajan laiminlyöntiä tai olosuhteita, joita rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää tai sen seurauksia ehkäistä (28§) sekä muuta kuljetukseen liittyvää erityistä vaaraa (29§).

Esimerkkejä rajoituksista suoritettavaan korvaukseen (32§ ja 35§):

 • maksimi korvausmäärä 20 €/nettorahtikilo
 • luovutuksen viivästymisestä suoritettava korvaus on enintään rahtia vastaava määrä

Laissa mainituista vastuun rajoituksista johtuen suosittelemme lähettäjää vakuuttamaan lähetykset tavaravakuutuksella vähintään, kun kyseessä on kevyt mutta arvokas tavara.

Vastaanottajan velvollisuus ja vastuu

Vastaanottajan tulee tarkastaa saapuva lähetyserä. Mikäli vastaanottajalla on moitittavaa lähetyserän määrän tai kunnon suhteen, tulee siitä tehdä viimeistään tavaraa luovutettaessa muistutus rahtikirjaan, jonka kuljettaja vahvistaa allekirjoituksellaan.

Jos vahinko ole mitenkään ulospäin nähtävissä (piilevä vahinko), tulee muistutus tehdä rahdinkuljettajalle kirjallisena seitsemän (7) päivän kuluessa vastaanottamisesta (40a§). Jos tässä pykälässä mainittu muistutus laiminlyödään, on kannevalta menetetty.

Menettelytapa kuljetusvahingon sattuessa

 • Vastaanotettaessa tehdään muistutus rahtikirjaan, jonka rahdinkuljettaja kuittaa.

Korvausta voidaan hakea vain, jos

 • rahtikirjaan on tehty yksilöity kirjallinen muistutus (puute/rikkoutuminen) lähetystä vastaanotettaessa (pl. piilevä vahinko)
 • piilevästä vahingosta on tehty kirjallinen reklamaatio rahdinkuljettajalle seitsemän arkipäivän kuluessa

Ilman kyseistä reklamaatiota lähetys on hyväksytty moitteettomassa kunnossa eikä korvausta voi hakea.

Korvausvaatimus tehdään sillä tavaran arvolla, joka sillä oli kuljetettavaksi otettaessa paikkakunnalla, jossa se otettiin kuljetettavaksi. Vaatimus voi sisältää rahtiveloituksen rikkoutuneesta/puuttuvasta tavarasta. Vaurioitunut tavara on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten. Ilman lupaa hävitetyn tavaran korvausvaatimusta ei voida käsitellä. Korvattavan vahinkotavaran omistusoikeus siirtyy korvauksen suorittajalle tämän niin halutessa. Vahinkotavaran mahdollisista hävittämiskustannuksista vastaa vastaanottaja.

Korvausvaatimus ja sen liitteet

 • Vapaamuotoinen vahingonkorvausvaatimus (euroina) tehdään arvonlisäverottomana (AlvL §61)
 • Jäljennös kuljetuksen rahtikirjasta
 • Jäljennös alkuperäisestä kauppalaskusta tms. selvitys, josta käy ilmi lähetyserän arvo vahinkohetkellä. Tieto siitä, kenellä on oikeus korvaukseen eli onko vaaranvastuu ollut lähettäjällä vai vastaanottajalla. Tämä selviää usein kauppalaskun toimituslausekkeesta.
 • Piilevissä vahinkotapauksissa kirjallinen reklamaatio, josta käy ilmi sen kirjauspäivä.
 • Selvitys vahingon määrästä: millaisia vaurioita, ovatko ne korjattavissa ja millä kustannuksella, mikä on tuotteen jäännösarvo ja tieto siitä, mistä tuotteen voi noutaa.
 • Kuva viasta
 • Tuotteen malli ja sarjanumero

Vahinkokäsittelyä saattaa hoitaa puolestamme myös siihen valtuuttamamme vakuutusyhtiö. Lähetä korvausvaatimus yllä mainittujen, välttämättömien liitteiden kanssa osoitteeseen:

reklamaatiot@helkamakodinkoneet.fi